Národní společnost ČČK

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

V současné době ( k 1. 1. 2013) má ČČK celkem 21.518 členů a dobrovolníků sdružených v 1.018 Místních skupinách v 76 Oblastních spolcích ČČK. Počet zaměstnanců ČČK činí 709.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.

Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R.

Pátrací služba ČČK

Jednou z činností, jejíž prostřednictvím přicházejí občané do kontaktu s Českým červeným křížem, je tzv. pátrací činnost, kterou provádí Odbor pátrací služby Úřadu ČČK. Legální oprávnění této činnosti zaměřené na ochranu a pomoc osobám postiženým ozbrojenými konflikty je zakotveno v 36 článcích Ženevských konvencí a v Dodatkových protokolech z r. 1977. Pátrací činnost velice úzce souvisí se vznikem hnutí Červeného kříže spojeného s myšlenkou odstranění nebo zmírnění fyzického utrpení. Pátrací služba rozvíjí tuto původní myšlenku s cílem odstranit psychické strádání lidí, kteří v důsledku válečných událostí, nebo za jiných závažných okolností, ztratili spojení se svými nejbližšími.

Zde si můžete stáhnout Stanovy ČČK

Sponzoři