Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (známého též jako Mezinárodní Červený kříž).

Postavení a úkoly složek této mezinárodní asociace vyplývají především z Ženevských úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže (schváleného vládami zemí - smluvních stran Ženevských úmluv - a složkami Hnutí ČK&ČP) a rezolucí Mezinárodních konferencí ČK & ČP.

Mezinárodní hnutí ČK a ČP tvoří tři složky:

Mezinárodní hnutí ČK a ČP se řídí 7 principy. Jsou to:

Humanita

Červený kříž se snaží zabránit a zmírnit lidské utrpení všude tam, kde se s ním setká. Jeho cílem je chránit život, zdraví a důstojnost lidí.

Nestrannost

Červený kříž nikoho nediskriminuje v oblasti národnostní, rasové, náboženské víry a třídního či politického názoru.

Neutralita

Červený kříž nesmí stát na straně žádného účastníka konfliktu a neúčastní se nikdy rozporů politických, rasových, náboženských ani ideologických.

Nezávislost

Červený kříž je nezávislý. Národní společnosti si musí udržovat svoji autonomii tak, aby byly schopny kdykoliv jednat podle principů Červeného kříže.

Dobrovolnost

Červený kříž je dobrovolná organizace, která nejedná za účelem zisku.

Jednota

V každém státě může být pouze jedna národní společnost Červeného kříže. Musí být k dispozici všem a zabezpečovat svojí humanitární činnost po celém svém území.

Světovost

Červený kříž je celosvětovou organizací, ve které všechny národní společnosti mají stejné postavení a spolupodílí se na odpovědnosti pomáhat druhým

Sponzoři